Privacy Policy

De Wissen vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt De Wissen de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van De Wissen, haar diensten en producten. We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen. Door gebruik te maken van De Wissen, krijgt De Wissen je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder de "GDPR"). Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie). Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is. Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden kennis te nemen van de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring. De Wissen spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via brasserie@de-wissen.be. Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 18 juni 2020.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële, huidige en voormalige klanten en bezoekers van De Wissen.

Contactgegevens

De Wissen  -  Medaerstraat 42  -  3650 Dilsen-Stokkem, België  -  Ondernemingsnummer 0748.635.706  -  Contact: brasserie@de-wissen.be

Wat betekent

Verwerking van persoonsgegevens: onder "verwerking" verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven). Onder "persoonsgegevens" verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken. Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Een gebruiker is een individu die gebruik maakt van De Wissen, hetzij als bezoeker van de website, hetzij als huidige, toekomstige, of voormalige klant van De Wissen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Wissen wordt beschouwd als verwerker van de persoonsgegevens voor zover ze persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten, waarbij deze klanten fungeren als verantwoordelijke voor verwerking. De Wissen wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Welke persoonsgegevens worden door De Wissen verwerkt?

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van de website. Bij gebruik van de website worden persoonlijke gegevens van u verwerkt, in functie  van het verbeteren van de gebruikservaring van de website. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van De Wissen o.w.v. de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en o.w.v. fraudepreventie. Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier op de website. Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact neemt met De Wissen via een contactformulier op de website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. de activiteiten van De Wissen, of geïnteresseerd om met De Wissen samen te werken. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De Wissen maakt gebruik van Google Analytics binnen de website. De Wissen geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt De Wissen te weten hoe de website gebruikt wordt en kan De Wissen deze verbeteren. Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Door als gebruiker gebruik te maken van de website, verzamelt De Wissen persoonsgegevens. Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij De Wissen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van De Wissen.

Worden er anonieme gegevens gebruikt door rapporteringsdoeleinden?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

De Wissen zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Beveiliging en bewaring van gegevens

De Wissen erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt De Wissen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen. Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet De Wissen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt De Wissen de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen. Voor meer informatie over het cookiebeleid van De Wissen: https://www.de-wissen.be/cookie-policy

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen bij De Wissen als verantwoordelijke van verwerking? Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar brasserie@de-wissen.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres waarmee de oorspronkelijke aanvraag gebeurd is. De Wissen heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer De Wissen je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De Wissen zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag De Wissen een redelijke vergoeding aanrekenen of kan De Wissen het verzoek weigeren.Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Alro niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens. Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen. Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen. Zie ook: hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden? Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen het De Wissen -platform beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door De Wissen op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie. Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Worden mijn gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Er wordt binnen De Wissen niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.

Terug naar boven